Nieruchomości na sprzedaż - archiwum

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Staroźrebach

WÓJT GMINY STAROŹREBY

 ogłasza  II  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych  w Staroźrebach

 

Obręb

Nr działki

Powierzchnia nieruchomości

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Minimalna wysokość postąpienia

STAROŹREBY

1199/1

0,2118 ha

PL1P/ 0061621/9

99.000,- zł

10.000,- zł

990,- zł

STAROŹREBY

1199/2

0,2117 ha

PL1P/ 0061621/9

98.900,- zł

10.000,- zł

990,- zł

STAROŹREBY

1199/3

0,2117 ha

PL1P/ 0061621/9

98.900,- zł

10.000,- zł

990,- zł

STAROŹREBY

1199/5

0,2111 ha

PL1P/ 0061621/9

98.000,- zł

10.000,- zł

990,- zł

Nieruchomości niezabudowane (Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staroźreby, zatwierdzonego Uchwałą Nr 122/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 roku położone są w terenach adaptacji, przekształceń, porządkowania i intensyfikacji istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji mieszkaniowej).

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 27 lutego 2019 r. o godz. 900 w Sali nr 12 Urzędu Gminy w Staroźrebach ul. Płocka 18.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy w Staroźrebach w BS Staroźreby nr 66 9008 0005 0000 1645 2000 0180 w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. wadium  w wysokości wymienionej w tabeli do konkretnej nieruchomości.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość, oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

Wadiumpozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium oraz dowód potwierdzający tożsamość .

Przetarg zostanie przeprowadzony  na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie zamieszczono w „Tygodniku Płockim” na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy  bip.starozreby.pl

Osoba upoważniona do kontaktu - Dorota Reszczyńska tel. 242663093

Wójt Gminy Staroźreby zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

WÓT GMINY

/-/ Kamil Groszewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2019 20:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ireneusz Kwiatkowski
Ilość wyświetleń: 785
18 stycznia 2019 21:02 (Ireneusz Kwiatkowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2019 21:01 (Ireneusz Kwiatkowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2019 21:01 (Ireneusz Kwiatkowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)