Informacje ogólne

Dowóz dzieci, uczniów i młodzieży niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych

1. Podstawa prawna:

Art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)


2. Komu przysługuje:

1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym z odroczonym obowiązkiem szkolnym (art. 31 ust. 2 i art. 38 cytowanej ustawy)  przysługuje bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

2) uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym do najbliższej szkoły podstawowej;

3) uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

4) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia;

5) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia.


3. Zwrot kosztów:

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

Koszt = (a – b) * c * d/100  

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem;

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a;

c – średnia cena jednostki paliwa w Gminie, właściwego dla danego pojazdu;

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.


4. Niezbędne dokumenty:

1) wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły/innej placówki oświatowej;

2) wniosek o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/innej placówki oświatowej;

3) kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2020 06:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ireneusz Kwiatkowski
Ilość wyświetleń: 175
08 września 2020 08:32 (Ireneusz Kwiatkowski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
08 września 2020 08:32 (Ireneusz Kwiatkowski) - Dodanie załącznika [wniosekozwrotkosztowprzejazdu_v3.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2020 08:32 (Ireneusz Kwiatkowski) - Usunięcie załącznika [wniosek_o_zwrot_kosztow_pezejazdu_nowy.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)