Nabór Pracowników

Nabór na stanowisko inkasenta do odczytu wodomierzy

WÓJT GMINY STAROŹREBY
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INKASENTA
do odczytu wodomierzy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Staroźrebach
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

II. Określenie stanowiska:
Nazwa stanowiska – Inkasent,
Rodzaj umowy – umowa – zlecenie lub umowa o pracę.
Przewidywany termin zatrudnienia - 4 luty 2019 r.

III. Wymagania:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Wykształcenie minimum średnie,
3. Komunikatywność,
4. Doświadczenie w obsłudze urządzeń komputerowych i urządzeń rozliczających,
5. Prawo jazdy kat. B - posiadanie samochodu do wykonywania czynności zawodowych,
6. Odpowiedzialność, uczciwość,
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. Nieposzlakowana opinia,
9. Znajomość terenu Gminy Staroźreby.
10. Mile widziana osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności.

IV. Zakres wykonywanyc zadań:
1. Wskazanie rejonu indywidualnych odbiorców wody podlegających rozliczeniu,
2. Udostępnienie zestawu inkasenckiego do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem rozliczeń wody i ścieków,
3. Dokonywanie odczytu wodomierzy u odbiorców,
4. Wprowadzanie danych do zestawu inkasenckiego,
5. Wystawianie faktur obciążających u odbiorców,
6. Pobieranie zapłaty za wystawione faktury,
7. Dokonywanie wpłat zebranych pieniędzy na konto w banku,
8. Rozliczenie się z zebranych pieniędzy w UG Staroźreby,
9. Kontrola prawidłowości działania wodomierzy u odbiorców,
10. Sprawdzenie plomb na wodomierzach,
11. Zgłoszenie uszkodzeń wodomierzy u odbiorców.
12. Odpowiedzialność za powierzony zestaw inkasencki.

V. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV),
2. List motywacyjny,
3. Dokumenty potwierdzajace wykształcenie,
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rakrutacji.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy złożyć w nieprzekraczlnym terminie do dnia 28 stycznia 2019 roku do godz.11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Staroźrebach ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko inkasenta do odczytu wodomierzy" lub drogą elektroniczną na adres: gmina@starozreby.pl. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
2. Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

VII. Informacje dodtkowe:
1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie BIP Gminy Staroźreby oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach,
2. Informacja o wyborze osoby na stanowisko inkasenta zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Staroźrebach oraz na stronie BIP Gminy Staroźreby.

VIII. Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):
1. Administratorem danych jest Urząd Gminy w Staroźrebach z siedzibą: 09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18; NIP 7742137399; http://www.starozreby.pl, mail: gmina@starozreby.pl; tel. +48242663080.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@starozreby.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a celem ich przetwarzania jest prowadzenie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
4. Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.
5. Dokumenty z danymi osobowymi otrzymane od kandydata będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu ich złożenia i będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
6. Urząd Gminy w Staroźrebach informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Staroźreby, dnia 22.01.2019r.

Wójt Gminy
/-/ Kamil Groszewski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2019 18:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ireneusz Kwiatkowski
Ilość wyświetleń: 2344
14 lutego 2019 07:23 Ireneusz Kwiatkowski - Dodanie załącznika [informacjawyborinkasenta.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 18:32 Ireneusz Kwiatkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 18:31 Ireneusz Kwiatkowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)