Zaproszenia na posiedzenia

Zaproszenie na XX Sesją Rady Gminy Staroźreby na dzień 29 listopada 2019 roku

Staroźreby, 22 listopada 2019

Znak sprawy: OO-RG.0002.20.2019

Szanowni Państwo
Radni Gminy Staroźreby
Mieszkańcy Gminy Staroźreby

 

Zawiadamiam, iż na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XX Sesję Rady Gminy Staroźreby, na dzień 29 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 15.00 w Remizie OSP w Staroźrebach.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Rady w okresie miedzy sesjami
6. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie między sesjami.
7. Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad:
a) projektem uchwały Nr 107/XX/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Smardzewie,
b) projektem uchwały Nr 108/XX/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie,
c) projektem uchwały Nr 109/XX/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
d) projektem uchwały nr 110/XX/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
e) projektem uchwały nr 111/XX/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
f) projektem uchwały nr 112/XX/2019 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Staroźreby z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
8. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Łukasz Kinalski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2019 19:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ireneusz Kwiatkowski
Ilość wyświetleń: 2470
22 listopada 2019 19:22 (Ireneusz Kwiatkowski) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_112__druk_nr_6.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2019 19:22 (Ireneusz Kwiatkowski) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_111__druk_nr_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2019 19:22 (Ireneusz Kwiatkowski) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_110__druk_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)