Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
Statut SP Staroźreby

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w STAROŹREBACH

 

Niniejszy statut opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej Szkoły Podstawowej młodzieży /Dz. Urz. MEN nr 14 poz. 129/. Ilekroć Ilekroć w statucie jest mowa, bez bliższego określenia o  „Ustawie”  należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. poz. 425 oraz z 1992 r. Dz. U. nr 26                 poz. 113 i Dz. U. nr 55 poz. 254.

 

Nazwa szkoły.

 

§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę: SZKOŁA PODSTAWOWA w STAROŹREBACH.

§ 2. 1. Organ prowadzący szkołę: GMINA  w  STAROŹREBACH.

   3. 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

           KURATORIUM OŚWIATY W PŁOCKU

   4.     Szkoła jest publiczną.

   5.     Czas trwania cyklu kształcenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie

          ramowych planów nauczania trwa 6 lat.

 

Cele i zadania szkoły.

 

§ 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na

       jej podstawie, w szczególności:

1)         umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2)         umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub świadomego wyboru zawodu,

3)         kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

4)         sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

§ 4. 1.  Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez obchody świąt narodowych, rocznic, organizowanie nauki religii w szkole, umożliwienie uczestnikom w rekolekcjach wielkopostnych.

       2.  Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

            w oparciu o inne przepisy szczegółowe.

       3.  Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi

uczęszczającymi do szkoły, poprzez ustalenie specjalnych dyżurów i specjalnych form pomocy tym uczniom pod kierunkiem wychowawcy klasy.

4.        Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań uczniów, poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, stosownie do posiadanych środków finansowych – zgodnie z Rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach /Dz. Urz. MEN nr 14 poz. 128/.

1)       od chwili przyjęcia ucznia do szkoły znajduje się on pod opieką nauczyciela,

2)       podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia,

3)       opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawuje nauczyciel opiekun zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia       17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa        i higieny w szkołach i placówkach publicznych /Dz. U. nr 65 poz. 331/. Opiekunów wycieczki wyznacza dyrektor szkoły , spośród nauczycieli uczących w danej klasie z uwzględnieniem wychowawcy klasy.

4)       W czasie przerw międzysekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni, według ustalonego porządku w tygodniowym rozkładzie zajęć, zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa. Nauczyciel dyżurny rozpoczyna dyżur o godz. 745 a kończy nie wcześniej niż 10 minut po ostatnim ze swoich zajęć dydaktycznych. Każdego dnia nauki dyżur pełnią 3 osoby na parterze i boisku (zmiany) i 2 osoby na piętrze. W razie nieobecności jednego z dyżurujących nauczycieli dyrektor wyznacza innego nauczyciela dyżurującego. Od pełnienia dyżurów zwolnienie są: nauczyciele wychowania fizycznego i dyrektor szkoły.

§ 5. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece

wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.        Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności przez cały tok nauczania w kl. I – III oraz w kl. IV – VI wychowawca prowadzi swój oddział.

3.        Zmiana wychowawcy następuje w przypadku:

-         przejścia nauczyciela wychowawcy na emeryturę (rentę),

-         udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu na leczenie się, choroby nauczyciela (wychowawcy) lub innej usprawiedliwionej nieobecności powyżej 1 – go miesiąca.

4.        Jeśli przewidywany okres nieobecności wychowawcy nie przekracza 1 – go miesiąca opiekę wychowawczą nad klasą sprawuje nauczyciel, który zastępuje nieobecnego nauczyciela lub /kl. I – III/, inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel lub dyrektor szkoły bez dodatkowego wynagrodzenia.

5.        Wychowawca klasy, na umotywowany pisemny wniosek rodziców danej klasy lub uczniów powyżej 50 % po uprzednim wysłuchaniu wnioskodawców i nauczyciela  wychowawcy, może być przez dyrektora zmieniony, ale tylko z poważnych zarzutów, jeżeli nie realizuje postanowień statutu w części dot. obowiązków wychowawcy klasy.

 

Organy szkoły.

 

§ 6. 1. Organami szkoły są:

1)       dyrektor szkoły

2)       v – ce dyrektor szkoły

3)       rada pedagogiczna

4)       rada rodziców

5)       samorząd uczniowski

       2. Kompetencje organów określa ustawa.

       3. Dyrektor szkoły koordynuje współdziałanie organów szkoły i rozwiązuje 

            spory między nimi.

1)       Każdy z organów szkoły działa swobodnie i podejmuje decyzje w granicach swoich kompetencji określonych ustawą. Cele wspólne organów szkoły są realizowane po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

2)       Wszelkie sprawy sporne, sytuacje konfliktowe wewnątrz szkoły rozstrzygane są przez mediatora na jawnym posiedzeniu na zasadach wzajemnego zrozumienia i poszanowania. Mediatorem jest osoba wskazana przez jedną ze stron i uznana przez obie strony.

3)       Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach zapewnia dyrektor szkoły.

4)       Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej powołuje szkolną komisję do spraw pomocy materialnej na okres roku szkolnego.

       4. Do zadań i obowiązków wicedyrektora szkoły należy:

1.        Przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo – organizacyjnych.

-          projektu organizacji pracy szkoły

-          rocznego planu pracy szkoły w części dotyczącej działalności opiekuńczo – wychowawczej

-          tygodniowy rozkład zajęć szkolnych

-          harmonogram dyżurów nauczycieli

-          informacji i stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym

2.        Organizuje i koordynuje bieżący tok działalności wychowawcy klas, świetlicy (opieka w szkole nad uczniami dowożonymi i dojeżdżającymi), dyżurów nauczycielskich.

3.        Współpracuje ze szkolną służbą zdrowia, z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

4.        Organizuje zastępstwa i dyżury za nieobecnych w pracy nauczycieli.

5.        Sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny nauczycieli matematyki, nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami dowożonymi i dojeżdżającymi (w szkole), nauczycieli dyżurujących, zajęć wychowawczych.

§ 7.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania

        i kształcenia dzieci.

1.        Szkoła organizuje trzy stałe spotkania z rodzicami (wywiadówki) w ciągu roku szkolnego:

-          w okresie półrocza – około 30 stycznia

-          śródsemestralne, po 15 listopada, po 15 kwietnia.

W czasie spotkań (wywiadówek) szkoła udziela wszelkich informacji w sprawie zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych  w klasie i szkole osiągnięć uczniów, niepowodzeń przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, informacji i porad w sprawach  wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

Szkoła umożliwia prowadzenie dyskusji na tematy wychowawcze. Wszelkich informacji udziela wychowawca klasy, nauczyciel danego przedmiotu, dyrektor szkoły.

W szkole wyznacza się dzień otwarty ustalony na początku roku szkolnego.

2.        Wychowawca klasy udziela dodatkowo informacji w ramach  kontaktów indywidualnych z rodzicami każdego dnia w okresie „dużej” przerwy, jeśli zachodzi taka potrzeba.

 

Organizacja szkoły.

 

§ 8.     Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno –

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 9.1.   Szczegółową organizację  nauczania, wychowania i opieki w danym

roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie  planu nauczania oraz przyznanych szkole środków finansowych i zatwierdzony przez organ prowadzący do 30 maja danego roku.

      2.   Arkusz organizacji szkoły uwzględnia w szczególności liczbę

pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych.

§ 10. 1.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów,

którzy w jednorocznym  kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.

        2.   W szkole są utworzone oddziały przedszkolne, realizujące program

              wychowania przedszkolnego.

3.        Przeciętna liczba uczniów w oddziale w zasadzie wynosi od 25 do 35

    uczniów.

§ 11. 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć

dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, organizacyjnego uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III nauczyciel

    prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 12. 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno –

             wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

         2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach

dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując tygodniowy czas zajęć utrwalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 13. 1. Szkoła dokonuje  podziału oddziałów na grupy na zajęciach

wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

          2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych

i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

          3. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów lub mniej niż

30 uczniów podziału na grupy na zajęciach o których mowa w pkt. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

          4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są

w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 14.      Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć

nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.

Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie może przekroczyć 12 osób.

§ 15.      Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli

oraz studentów szkół  wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli.

§ 16.      Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia gorącego napoju

               (herbata, gorące mleko).

§ 17. 1.   W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

         2.    Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb

 i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

Z biblioteki korzystają uczniowie szkoły, nauczyciele i inni pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

          3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

-          gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

-          korzystanie ze zbiorów (jednorazowo do 5 osób) i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

4. Biblioteka umożliwia dostęp do jej zbiorów podczas  zajęć i po ich

     zakończeniu.

Czynna jest codziennie w godzinach 730 – 1500.

          5. Szczegółową organizację biblioteki i zadania bibliotekarza określa

              regulamin biblioteki.

§ 18. 1. Dla uczniów dowożonych i odjeżdżających szkoła organizuje zajęcia

             opiekuńcze w ramach zajęć świetlicowych.

         2. Obowiązki nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi na 

             rozpoczęcie lekcji i odjazd autobusu.

a)          opieka nad uczniami oczekującymi na autobus po zakończonych zajęciach w formie pomocy przy odrabianiu prac domowych lub w formie zabawy, gier świetlicowych lub oglądanie telewizji,

b)          doprowadzenie uczniów do autobusu rozwożącego uczniów do poszczególnych wsi.

§ 19. 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

-           pomieszczenia do nauki (sale lekcyjne)

-           bibliotekę

-           salę gimnastyczną

-           gabinet pielęgniarki szkolnej

-           boisko szkolne

-           pomieszczenia administracyjno – gospodarcze

-           archiwum

-           szatnię (tylko do zmiany wierzchniej odzieży).

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 

§ 20. 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, pracowników administracyjnych – sekretarz

             szkoły, pracowników obsługi (sprzątaczki i palacze sezonowi).

         2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w

             ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 21. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz

jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwa powierzonych jego opiece uczniów.

         2. Zadania nauczyciela:

1)         realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach, zespołach,

2)         wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacanie lub modernizację do dyrektora szkoły,

3)         wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

4)         udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb,

5)         bezstronnie i obiektywnie oraz  sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,

6)         bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,

7)         prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań.

         3. Prawa nauczyciela:

1)         decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,

2)         jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół – decyduje o treści programu koła lub zespołu,

3)         decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępu swoich uczniów,

4)         decyduje o ocenie zachowania swoich uczniów,

5)         wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

         4.  1) Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem

                 prowadzącym szkołę za:

-          poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał

-          stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

               2) Nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie

cywilnie lub karnie za:

-          tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

-          zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły a wynikające z nieporządku braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 22.1.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad

             uczniami, a w szczególności:

1)         programuje i organizuje proces wychowania w powierzonej klasie (oddziale), przygotowuje ją do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,

2)         rozwiązuje konflikty w zespole a także między wychowankami                    a społecznością szkoły,

3)         aktywizuje swoich wychowanków w kierunku samowychowania                 i samorządności

4)         współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami                      z trudnościami,

5)         ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia                     i wychowania. Włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy. Odbywa nie mniej niż 3 zebrania z rodzicami w ciągu roku,

6)         współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu uzyskania wszechstronnej pomocy  dla swoich wychowanków, doradztwa dla ich rodziców,

7)         prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, arkusze obserwacji, świadectwa szkolne),

8)         o przewidzianym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych). W tym celu prosi rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły, informuje o powyższym i dokonuje wpisu do dziennika (tabela – kontakty z rodzicami). Przyjętą informację rodzice potwierdzają podpisem. W przypadku, gdy rodzice nie zgłoszą się do szkoły, informację przesyła się pocztą, pozostawiając kopię w dokumentacji szkoły. O przewidywanych dla ucznia stopniach semestralnych (końcoworocznych) wychowawca informuje ucznia i rodziców (opiekunów) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym semestralnym (końcoworocznym).

9)         Wychowawcy klas zobowiązani są honorować usprawiedliwienie pisane przez rodziców (prawnych opiekunów dzieci) i nie wymagać przedkładania w szkole zaświadczenia lekarskiego jako dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych.

10)      Wewnątrzszkony System Oceniania.

1.        Rada Pedagogiczna w oparciu o zarządzenie nr 29 MEN z dnia 24.09.1992 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenia egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych może podjąć uchwałę o warunkowym promowaniu ucznia, jeśli spełnia następujące kryteria:

a)       otrzymał roczny stopień ndst. lub nie był klasyfikowany z jednego obowiązującego przedmiotu nauczania,                    a z pozostałych przedmiotów otrzymał stopnie co najmniej dopuszczajace,

b)       ze sprawowania ma ocenę co najmniej  dobrą,

c)       frekwencja na zajęciach nie budzi zastrzeżeń,

d)       nauczyciel uczący przedmiotu wyraża pozytywną opinię o możliwości uzupełnienia wiadomości przez ucznia w czasie ferii,

e)       na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń zagrożony był co najwyżej trzema stopniami nast.,

f)        wniosek o promocję warunkową wysuwa wychowawca w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu,

g)       uczeń może być promowany warunkowo tylko 1 raz w cyklu kształcenia.

2.        Uprawnienia nauczycieli wychowawców:

a)       współdecyduje z samorządem klasy z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkoły lub dłuższe okresy,

b)       ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,

c)       ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych, materialnych swoich wychowanków do służby zdrowia i dyrektora szkoły,

d)       ma prawo ustawić (przy współpracy z klasą i szkolną radą rodziców) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

3.        Odpowiedzialność nauczycieli wychowawców:

Nauczyciel wychowawca odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:

-          służbowo przed dyrektorem za osiągniecie celów wychowania w swojej klasie,

-          za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy,

-          za poziom pomocy i opieki indywidualnej dla swoich wychowawców będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej.

4.        Szczególną formą pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy początkującym nauczycielom – wychowawcom zapewnia dyrektor szkoły lub wskazany inny doświadczony nauczyciel wychowawca.

 

Uczniowie szkoły.

 

§ 23. 1.  Do szkoły uczęszczają w zasadzie uczniowie od 7, ale nie wcześniej niż od

              6 roku życia. Obowiązek szkolny  realizują do 18 roku życia.

         2.  Uczeń uczęszczający do szkoły ma prawo do: 

                              a)          właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z                                  zasadami higieny pracy umysłowej,

b)          opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

c)          życzliwego, przedmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

d)          swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczy życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

e)          rozwijania zainteresowań zdolności i talentów,

f)           sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

g)          korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

h)          pomocy w przypadku trudności w nauce,

i)            korzystania z pomieszczeń  szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

j)            wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole.

         3.   1.   Uczeń uczęszczający do klasy ma obowiązek przestrzegania postanowień

zawartych  w statucie,

2.   systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu

       szkoły,

3.    przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,

       nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4.    dbać o własne zdrowie, życie i higienę oraz rozwój,

5.    dbać o własne dobro, ład i porządek w szkole.

§ 24. 1.  Za przestrzeganie przez uczniów postanowień statutu wzorowe zachowanie,

bardzo dobre wyniki w nauce, pracy pozalekcyjnej, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych szkoła ustala następujące rodzaje nagród:

1)         pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,

2)         pochwała wychowawcy klasy wobec rodziców,

3)         pochwała dyrektora wobec szkoły,

4)         dyplom dla ucznia,

5)         list pochwalny do rodziców (opiekunów),

6)         nagroda książkowa.

Nagrody w pkt. 4, 5, 6 przyznaje Rada Pedagogiczna.

      2. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, naganne zachowanie szkoła ustala

          kary:

1)         upomnienie wychowawcy,

2)         nagana wobec klasy,

3)         nagana wobec uczniów szkoły,

4)         przeniesienie do równoległego oddziału w swojej szkole,

5)         nagana pisemna wobec rodziców,

6)         skreślenie z listy  uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły, za zgodą Kuratorium Oświaty, chyba że uczeń ukończył 18 lat oraz Kurator Oświaty zwolnił tego ucznia od spełnienia obowiązku szkolnego.

3. Decyzję o ukaranie ucznia podejmuje wychowawca klasy, dyrektor,

a w przypadkach 4, 5, 6 Rada Pedagogiczna, po dokładnym ustaleniu winy ucznia.

4. Szkoła informuje rodziców (opiekunów) opiekunów przyznanej mu nagrodzie lub

    zastosowaniu wobec niego kary.

5. Uczeń ma prawo w ciągu 3 dni od ukarania odwołać się do dyrektora szkoły.

§ 25.   Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 26.   Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 27.    Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej

            określają odrębne przepisy.

            Statut opracowano i uchwalono przez Radę Pedagogiczną.

 

 
informacje udostępnił:URZĄD GMINY STAROŻREBY
data udostępnienia: 2004-03-27 08:42:08
ostatnia modyfikacja: URZĄD GMINY STAROŻREBY 2004-04-15 10:31:56 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 202614