Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały RG: 2014-2018:
Uchwała Nr 181/XXXI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Onufrego w Staroźrebach

Uchwała Nr 181/XXXI/2017
Rady Gminy Staroźreby

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Onufrego w Staroźrebach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 9  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), Uchwały Nr 105/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Staroźreby na lata 2015-2018”, art. 221 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.), art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 2187 ) , art. 3 ust. 3 pkt.1 , art. 4 ust. 1 pkt 16 i art. 11 ust. 1 pkt 1, w zw. z art. 11a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) - niniejszym Rada Gminy Staroźreby, uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić pomoc finansową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Onufrego w Staroźrebach. w formie dotacji celowej,

-  w wysokości 20.000,00 zł. ( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych) , z przeznaczeniem na zmianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego na zabytkowym budynku kościoła parafialnego.

§ 2. Dotacja zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Staroźreby na 2018r.

§ 3. 1. Szczegółowe zasady i warunki wypłacenia dotacji, jej przeznaczenia i sposobu rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej przez Gminę Staroźreby z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Onufrego w Staroźrebach.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 tego paragrafu upoważnia się Wójta Gminy Staroźreby.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Andrzej Skierski
data udostępnienia: 2018-01-31 07:42:01
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2018-01-31 07:42:21 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 198153