Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały RG: 2014-2018:
Uchwała Nr 172/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Bromierzyk gm. Staroźreby

UCHWAŁA NR 172/XXIX/2017
RADY GMINY STAROŹREBY
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości położonej we wsi Bromierzyk gm. Staroźreby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Staroźreby, uchwala co następuje :
§ 1. Wyraża zgodę na zbycie, w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej we wsi Bromierzyk obręb Bromierzyk Wieś  gmina Staroźreby, objętej księgą wieczystą KW PL1P/00073164/4,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
- dz. nr  152 o powierzchni 0,06   ha
- dz. nr  153 o powierzchni 0,06   ha
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Staroźrebach.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Andrzej Skierski
data udostępnienia: 2018-01-05 08:59:49
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2018-01-05 08:59:49 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 202774