Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały RG: 2014-2018:
Uchwała Nr 160/XXVIII/2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 160/XXVIII/2017
Rady Gminy Staroźreby

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art 216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić Województwu Mazowieckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem”.

§ 2. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Źródłem sfinansowania będą środki zabezpieczone w dziale 851, rozdziale 85141, paragrafie 6300.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Staroźreby i Województwem Mazowieckim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Andrzej Skierski
data udostępnienia: 2017-10-18 09:36:11
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2017-10-18 09:36:11 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 198180