Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały RG: 2014-2018:
Uchwała Nr 155/XXVII/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych ...

UCHWAŁA NR 155/XXVII/2017
RADY GMINY STAROŹREBY
z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Staroźreby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zawartych w art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe na 20 godzin.
2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli wspomagających potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, zawartych w art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe na 20 godzin.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Andrzej Skierski
data udostępnienia: 2017-08-22 07:02:00
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2017-10-18 09:13:57 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 202774