Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały RG: 2014-2018:
Uchwała Nr 149/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu

Uchwała Nr 149/XXVI/2017
Rady Gminy Staroźreby

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy w Staroźrebach uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Płockiemu z przeznaczeniem na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6912WGóra-Dobrsk-Gralewo” realizowanego w latach 2017-2018.

§ 2. Gmina udzieli pomocy finansowej na wykonanie przedmiotowego zadania w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w dwóch etapach:

a) etap I realizowany w 2017 r. – opracowanie dokumentacji projektowej dla całego odcinka drogi na terenie Gminy – kwota 22 500,00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych)

b) etap II realizowany w 2018 r.– wykonanie robót budowlanych na odcinku o długości ok 1 km.- kwota 77 500 zł ( słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). Źródłem sfinansowania wydatku będą środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Staroźreby w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6300.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Staroźreby a Powiatem Płockim, do której zawarcia upoważnia się Wójta Gminy Staroźreby.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Skierski

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Andrzej Skierski
data udostępnienia: 2017-07-21 06:57:22
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2017-07-21 06:57:22 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 195494