Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory Ławników 2015:
Informacja ogólna

Wybory Ławników na kadencję 2016-2019

W związku z planowanymi w m-cu październiku 2015 roku  wyborami ławników (wobec zakończenia ich obecnej kadencji w dniu 31 grudnia br.) do orzekania  w Sądzie Okręgowym w Płocku oraz w Sądzie Rejonowym w Płocku, na kadencję lat 2016-2019,  Rada Gminy Staroźreby informuje, że kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• nie przekroczył 70 lat
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące się ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć :
• informację z Krajowego Rejestru Karnego,
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
• dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do dnia  30 czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy Staroźreby - pokój Nr 9; tel. 24 261 78 37  (tu można również otrzymać druk karty zgłoszenia kandydatów).

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Skierski

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Andrzej Skierski
data udostępnienia: 2015-06-09 07:35:02
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2015-06-10 08:14:11 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 198161