Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały RG: kadencje do 2014:
Uchwała Nr 239/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej we wsi Bromierzyk gm. Staroźreby

Uchwała Nr 239/XXXVI/2014
Rady Gminy w Staroźrebach

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej we wsi Bromierzyk gm. Staroźreby

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Nr 114/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Bromierzyk, Rada Gminy Staroźreby uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na: · obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie rokowania do kwoty 125.000,00 zł. Zbywaną nieruchomością jest nieruchomość zabudowana położona we wsi Bromierzyk Gm. Staroźreby, objęta księgą wieczystą KW PL1P/00077514/1, oznaczona w ewidencji gruntów jako:

- dz. nr 160 o pow. 1,29 ha

- dz. nr 162 o pow. 1,32 ha

- dz. nr 192 o pow. 0,60 ha · Sprzedaż w/w nieruchomości na rzecz Pana Pawła Antosiewicz zam. Legionowo ul. Tadeusza Kościuszki 141.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 230/XXXV/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2014 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej we wsi Bromierzyk gm. Staroźreby

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Ciećwierz

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Marek Ciećwierz
data udostępnienia: 2015-04-13 18:22:36
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2015-04-13 18:25:45 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 202611