Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały RG: kadencje do 2014:
Uchwała Nr 238/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury tech

Uchwała Nr 238/XXXVI/2014
Rady Gminy w Staroźrebach

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 143, art. 144 i art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Staroźreby uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką ma nieruchomość po ich wybudowaniu.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 104/XXI/2004 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 05 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Ciećwierz

Uzasadnienie

W świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami właściciele nieruchomości, jak również użytkownicy wieczyści, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli, za zgodą właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej wnosząc na rzecz gminy opłaty adiacenckie, przy zachowaniu poniższych warunków:

− urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi

− nastąpił wzrost wartości nieruchomości spowodowany budowa infrastruktury technicznej. Do stwierdzenia faktu, iż nastąpił wzrost wartości nieruchomości w wyniku budowy infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, czy budowa drogi uprawnieni są rzeczoznawcy majątkowi, którzy w opinii określają wartość danej nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury i po ich wybudowaniu oraz według cen na dzień wydania decyzji o opłacie adiacenckiej.

Za wprowadzeniem powyższej uchwały przemawia uzasadniony interes społeczny. Dochody osiągane przez jednostkę samorządu terytorialnego, głównie z podatków lokalnych nie są w pełni wystarczające na realizację planowanych obecnie inwestycji gminnych. Szereg planowanych przez gminę inwestycji wymaga własnego wkładu finansowego. Niewystarczalność środków finansowych do sfinansowania wydatków bieżących i inwestycyjnych wymusza konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów i podmiotów, które przynajmniej częściowo zostaną obciążone kosztami realizacji danej inwestycji.

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Marek Ciećwierz
data udostępnienia: 2015-03-07 18:07:15
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2015-03-07 18:07:15 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 202615