Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały RG: kadencje do 2014:
Uchwała Nr 235/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

Uchwała Nr 235/XXXVI/2014
Rady Gminy w Staroźrebach

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.849) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2014 r., poz. 718) Rada Gminy w Staroźrebach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Staroźreby

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m² powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,24 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od płacenia podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne lub ich części, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2) budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej i kultury wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami i budowlami.

3) zwolnienia o których mowa w ustępie 1 i 2 nie obejmują budynków, budowli, gruntów i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Staroźrebach.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 161 /XXVI/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. Rady Gminy w Staroźrebach w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Ciećwierz

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Marek Ciećwierz
data udostępnienia: 2015-03-07 17:57:08
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2015-03-07 17:57:08 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 202775