Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały RG: kadencje do 2014:
Uchwała Nr 234/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015

Uchwała Nr 234/XXXVI/2014
Rady Gminy w Staroźrebach

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381- z późn. zm.) RADA GMINY W STAROŹREBACH uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. z dnia 23 października 2014 r. poz. 935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Ciećwierz

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Marek Ciećwierz
data udostępnienia: 2015-03-07 17:54:29
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2015-03-07 17:54:29 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 198155