Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory - regulacje prawne:
Obwody głosowania

UCHWAŁA  NR 111/XVII/2012

RADY GMINY W STAROŹREBACH

z dnia 30 listopada 2012 r.

 

w sprawie obwodów głosowania

 

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) w związku z art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.[2]), na wniosek Wójta Gminy Staroźreby , Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

Dokonuje się podziału Gminy Staroźreby na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie          z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 3

 

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy.

§ 4

 

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Płocku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

 § 5

 

Podział Gminy Staroźreby na stałe obwody głosowania ustalony w niniejszej uchwale nie ma zastosowania do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz przedterminowych wyborów wójta przeprowadzanych                w trakcie kadencji 2010 - 2014.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy w Staroźrebach w sprawie obwodów głosowania.

 

         Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art. 13 ust. 1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy w Staroźrebach dokonała nowego podziału na okręgi wyborcze na poprzedniej sesji Rady przeprowadzonej w dniu 14 września 2012 roku. .

         Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.

          Przedkładany Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. W proponowanym podziale Gminy Staroźreby na obwody głosowania utrzymano generalną zasadę wynikającą z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że o wielkości obwodu głosowania decyduje liczba mieszkańców nim objęta. Nie może ona przekroczyć 3000 mieszkańców zamieszkałych w obwodzie głosowania.

          Ustanowienie uchwałą Nr 106/XVI/2012 z dnia 14 września 2012 r. nowego podziału gminy na okręgi wyborcze, przyjęcie zasady, że obwód głosowania obejmuje swoimi granicami cały okręg wyborczy przy jednoczesnym założeniu minimalnej liczby okręgów wyborczych w ramach obwodu głosowania spowodowało konieczność utworzenia nowych obwodów głosowania.

Relacje między obwodami głosowania a okręgami wyborczymi przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1  do uzasadnienia oraz mapka poglądowa gminy stanowiąca załącznik Nr 2 do uzasadnienia.

Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w uchwałach o podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych. Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego w związku z art. 15a Przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy, zobowiązującą w przyszłości wyznaczenie odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Lokale te powinny spełniać kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

       Przedkładany projekt podziału gminy na obwody głosowania konsultowany był z komisjami rady, podano go do publicznej wiadomości zamieszczając jego treść z uzasadnieniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszono informację na tablicy ogłoszeń Urzędu o możliwości zapoznania się z projektem w siedzibie Urzędu.

Proponowany podział Gminy Staroźreby na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 2014 – 2018.[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881,
  Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Anna Aleks
data udostępnienia: 2012-10-05 10:37:04
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2012-12-07 12:29:26 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik Nr 2
 Załącznik Nr 1
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 198159