Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory - regulacje prawne:
Projekt okręgów wyborczych

Projekt

UCHWAŁA  NR ……………..

RADY GMINY W  STAROŹREBACH

z dnia …………………….. 2012 r.

w sprawie okręgów wyborczych

 

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) w związku z art. 13 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.[2]), na wniosek Wójta Gminy Staroźreby, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dla wyboru Rady Gminy w Staroźrebach dokonuje się podziału Gminy Staroźreby na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 3

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy.

§ 4

Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Płocku, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 5

Ustalony podział na okręgi wyborcze Gminy Staroźreby ma zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy w Staroźrebach w sprawie okręgów wyborczych.

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2011 roku, wprowadziła w art. 418 § 1 zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Jest to regulacja odmienna niż obowiązujaca dotychczas w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, która zakładała wybór w okręgu wyborczym od 1 do 5 radnych.

Jednocześnie przepis art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy zobowiązuje wszystkie rady gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tzn. do 1 listopada 2012 roku. Ponadto w artykule tym stwierdza się, że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. liczba mieszkańców Gminy Staroźreby wynosiła 7587.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w gminach do 20 000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15.

Z porównania danych o liczbie mieszkańców z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do Rady Gminy w Staroźrebach wybieranych będzie 15 radnych, czyli ta sama ilość co według obecnie obowiązującego stanu prawnego.

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych  wynikających z art. 417 – 419 Kodeksu wyborczego, to znaczy: w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny.

Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (norma przedstawicielstwa), stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów, zapisaną w art. 369 Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych. Wynosi ona 506.

W przedstawionym podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, że okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy, sołectwo.

Jednostki pomocnicze gminy łączono w celu utworzenia okręgu wyborczego lub dokonano jej podziału na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynikało to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

We wstępnym etapie dokonywania podziału gminy na okręgi wyborcze, niezbędne było ustalenie, czy poszczególne jednostki pomocnicze gminy spełniaja kryteria umożliwiające utworzenie w nich okręgu wyborczego. Zgodnie z art. 419 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego obliczono ułamki liczby mandatów przypadające dla jednostek pomocniczych, dzieląc liczbę mieszkańców jednostki przez jednolitą normę przedstawicielstwa. Następnie ułamki liczby mandatów równe lub większe od 0,5 zaokrąglono w górę do liczby całkowitej.

Wykaz jednostek pomocniczych z liczbą mieszkańców, obliczonym pomocniczo współczynnikiem liczby mieszkańców przypadających na 1 mandat w jednostce, liczbę mandatów radnych przypadających w jednostce pomocniczej zawiera tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do uzasadnienia uchwały.

Mapa gminy z naniesionymi danymi dotyczącymi ułamków liczby mandatów przypadających w poszczególnych jednostkach pomocniczych stanowi załącznik Nr 2 do uzasadnienia.

Układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych, dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa spowodował konieczność:

  • połączenia sołectw: Aleksandrowo – Mikołajewo; Dąbrusk – Stoplin – Nowe Staroźreby – Sędek – Przeciszewo-Kolonia; Przeciszewo – Mieczyno – Bromierz – Nowy Bromierz; Bromierzyk – Nowy Bromierzyk – Worowice-Wyroby;  Przedbórz – Dłużniewo – Kierz – Goszczyno – Brudzyno;  Strzeszewo – Rostkowo – Krzywanice; Karwowo – Bylino – Płonna;  Rogowo – Nowa Wieś;  Szulbory – Begno – Sarzyn – Zdziar Wielki;  Zdziar Mały – Słomkowo – Staroźreby-Hektary – Przedpełce  -  w jeden okręg wyborczy,
  • podziału sołectwa Staroźreby na cztery okręgi wyborcze.

Podział Gminy Staroźreby na okręgi wyborcze z uwzględnieniem danych: nr okręgu wyborczego, granice okręgu wyborczego, liczbę mieszkańców okręgu wyborczego, okręgowy współczynnik normy przedstawicielstwa oraz liczbę wybieranych radnych w okręgu przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 3 do uzasadnienia.

Mapa Gminy Staroźreby z podziałem na okręgi wyborcze oraz naniesionym współczynnikiem normy przedstawicielstwa w każdym okręgu wyborczym stanowi załącznik Nr 4 do uzasadnienia.

Przedkładany projekt podziału gminy na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy konsultowany był z komisjami rady, podano go do publicznej wiadomości, zamieszczając jego treść z uzasadnieniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszono informacje na tablicy ogłoszeń Urzędu o możliwości zapoznania się z projektem w siedzibie Urzędu.

Nowy podział Gminy Staroźreby na okręgi wyborcze tworzone dla wyboru Rady Gminy w Staroźrebach, obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzanych na kadencję Rady w latach 2014 – 2018.[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881,
  Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Anna Aleks
data udostępnienia: 2012-09-07 14:59:21
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2012-09-07 15:10:23 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik-4a
 Załącznik-4
 Załącznik-3
 Załącznik-2
 Załącznik-1
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 198153