Klauzula informacyjna - wybory ławników

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Staroźreby z siedzibą w Staroźrebach, ul. Płocka 18, kod pocztowy 09-440, tel. 242663080
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD): adres e-mail: iod@starozreby.pl .
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: realizacji ustawowych zadań gminy tj. wyboru ławników do sądów powszechnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) oraz innych przepisów stosowanych przy procedurze wyboru ławników sądowych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (w szczególności Komendant Wojewódzki Policji – od którego Rada Gminy Staroźreby uzyskuje informacje o kandydatach na ławników, prezesi właściwych sądów powszechnych – w celu dokonania czynności administracyjnych związanych z organizacją prac tych sądów (dotyczy osób wybranych na funkcję ławnika), zespół opiniujący kandydatów na ławników sądów powszechnych – w celu wydania opinii o kandydatach w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych).
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostanie przekazana do prezesów właściwych sądów powszechnych. Zgłoszenia osób niewybranych na funkcję ławnika mogą zostać odebrane w ciągu 60 dni od daty wyboru, po tym czasie w terminie 30 dni są niszczone komisyjnie. Pozostała dokumentacja będzie przechowywana przez okres kadencji ławników, oraz przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe-przesłankę do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2019 07:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ireneusz Kwiatkowski
Ilość wyświetleń: 242
09 lipca 2019 07:07 (Ireneusz Kwiatkowski) - Zmiana treści zakładki.
09 lipca 2019 07:06 (Ireneusz Kwiatkowski) - Dodanie nowej zakładki.