Klauzula informacyjna - Rejestr Wyborców

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Staroźreby z siedzibą w Staroźrebach, ul. Płocka 18, kod pocztowy 09-440, tel. (24) 266-30-80
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD): adres e-mail:iod@starozreby.pl
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów w gminie Staroźreby w tym:
- prowadzenia i aktualizacji Rejestru Wyborców,
- sporządzania Spisów Wyborców uprawnionych do głosowania.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w celach i zakresie wynikającym z ustawy - Kodeks wyborczy i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe są wprowadzane do systemu informatycznego prowadzonego przez Krajowe Biuro Wyborcze, ul. Wiejska 10, Warszawa. Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, dostawcom usług IT, którym Administrator powierzył wyraźnym poleceniem przetwarzanie danych na podstawie umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji celów przetwarzania, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy - Kodeks wyborczy i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia .RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy – Kodeks wyborczy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2019 19:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ireneusz Kwiatkowski
Ilość wyświetleń: 428
28 maja 2019 19:16 (Ireneusz Kwiatkowski) - Zmiana treści zakładki.
28 maja 2019 19:15 (Ireneusz Kwiatkowski) - Dodanie nowej zakładki.